group-enr-blog.fr

Skip to content

GROUP'Enr

Accueil

hr loto 6/45


prima salon namještaj


orašar i četiri kraljevstva online sa prevodom


srednji tečaj eura hnb


poklon bon zara


auto krešo split lokacija


praćenje pošiljke tisak


august šenoa zlatarevo zlato


loto 7 39 rezultati arhiva


kazalište komedija prodaja ulaznica


 • Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona prekršajni zakon članak 229 stavak 3

  ZAKON. O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA. Članak 1. U Prekršajnom zakonu (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13., 157/13. i 110/15.) u članku 33. stavku 7. riječi: »rada i zapošljavanja na crno« zamjenjuju se riječima: »neregistriranog rada i zapošljavanja«. Stavak 9. …

 • Kazneni zakon - Zakon.hr

  3. Prekršajni sud u Splitu nadležan je i za područja prekršajnih sudova u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, (članak 152. stavak 3.).«. Članak 49. Članak 62. Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2013

 • Kazneni zakon - Zakon.hr

  PREKRŠAJNI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 91/16 - RUSRH, 70/17 i 118/18) PRVI DIO MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE (članak 135. stavak 3.), ponudit će mu sud da položi jamstvo u visini iznosa izrečene novčane kazne, visine određenih troškova postupka i naknade štete koju je

 • Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

  ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA. i 3., članak 82. stavak 1. točka 5., 9., 10. i 11., članak 83. stavak 1. i članak 12. stavak 4.). (2) Osobe koje sudjeluju u prometu na cesti u uvjetima i slučajevima iz članka 150. i 151. dužne su voditi računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu.

 • Zakon o strancima - Zakon.hr

  (2) U postupku odobrenja privremenog boravka u svrhu životnog partnerstva na odgovarajući način primjenjuje se članak 55. stavak 2. i 3. i članak 57. ovoga Zakona. (3) Na životne ili neformalne životne partnere na odgovarajući način primjenjuje se članak 60. i članak 61. ovoga Zakona. Brak iz koristi. Članak

 • Prekršajni zakon - Narodne novine prekršajni zakon članak 229 stavak 3

  (3) Kada se okrivljenik prvi puta poziva, poučit će se da je do pravomoćnog dovršetka postupka kao i do dovršetka postupka izvršenja odluke o prekršaju dužan odmah izvijestiti sud o promjeni adrese ili namjeri da promjeni boravište, te će se upozoriti na posljedice koje propisuje ovaj Zakon ako tako ne postupi (članak 145. stavak 5.).

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama - Hrvatsko zakonodavstvo prekršajni zakon članak 229 stavak 3

  Članak 34. Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine. O B R A Z L O Ž E N J E I. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI Prekršajni zakon (Narodne novine, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17) donesen je 10. listopada 2007. godine, a stupio je na snagu 1. siječnja 2008. godine. Zakon je

 • PREKRŠAJNI ZAKON - AZOO

  HR Prekršajni zakon EN Misdemeanuor Act (3) Nitko ne može biti kažnjen niti se prema njemu može primijeniti druga prekršajnopravna Članak 3. (1) Prema po činitelju prekršaja primjenjuje se propis koji je bio na snazi u vrijeme kad je ( članak 50. stavak 1.), 3. odgojne mjere. (3) Prekršajnopravna sankcija koja se može

 • Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona

  Članak 229. Za stjecanje prava stvarne služnosti dosjelošću, osim proteka zakonom propisanog roka, pravno odlučna je činjenica je li se prolaženju vlasnik poslužne nekretnine protivio u bilo kojem obliku pa i verbalno. Županijski sud u Šibeniku Gž 981/2007 od 4.5.2009. * Članak 229. stavak 1.

 • Zakon o radu - Zakon.hr

  protiv maloljetnog počinitelja prekršaja, - 3. protiv uhićenika (članak 134. stavak 4.), - 4. protiv okrivljenika kojem je određeno zadržavanje (članak 135. stavak 1.), - - 6. po prigovoru protiv obaveznog prekršajnog naloga, zbog poricanja prekršaja.

 • PREKRŠAJNI ZAKON – ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA …

  Članak 14. U članku 138. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi: »3. paušalni iznos troškova prekršajnog postupka: a) tijela postupka kada vode postupak, b) općinskog suda kada odlučuje o prigovoru na obavezni prekršajni nalog (članak 244. stavak 2. ovoga Zakona),

 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama prekršajni zakon članak 229 stavak 3

  Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona članak 109. stavak 1. točka 3., kojoj je posebnim zakonom utvr đen status neovi-snog regulatora za odgovornu osobu u pravnoj osobi ili drugu fi zičku osobu. Ovlašteni tuži- Ako se polazi od činjenice da Prekršajni sud u Zagre-